Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

Ondernemingsgegevens

Serena Flooring

Maatschappelijke zetel :
Serena Kurk BVBA - Brechtsebaan 36 / 1 – 2900 Schoten
E-mail: info@serena.be
Tel:+3236447473
BE0457408151 RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Serena Flooring, een BVBA met maatschappelijke zetel te Brechtsebaan 36 / 1 -2900 Schoten, BTW BE 0457408151, RPR Antwerpen, (hierna 'Serena Flooring') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Serena Flooring moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Serena Flooring aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Serena Flooring niet. Serena Flooring is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Serena Flooring is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten

Artikel 4: Online aankopen

De overeenkomst komt slechts tot stand nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst op de Webshop van  Serena Flooring en deze bestelling bevestigt via een elektronische orderbevestiging. Serena Flooring behoudt zich steeds het recht voor om een bestelling te weigeren. Serena Flooring zal de gebruiker steeds contacteren indien zijn bestelling kan opgehaald of geleverd worden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

·via kredietkaart

·via bankkaart

·eco cheques

Indien u een bestelling in de showroom plaatst, dient U een voorschot van tenminste 10 % van het totaalbedrag van Uw bestelling te betalen alvorens het order in bestelling wordt geplaatst. Bij afhaling van de goederen dient het totaalbedrag van Uw bestelling volledig betaald te zijn (contant of  bancontact of met eco cheque) . 

Indien U een bestelling plaatst via de Webshop, dient U steeds bij het plaatsen van de bestelling 100 % van het totaalbedrag van Uw bestelling te betalen.

Na ontvangst van het totaalbedrag van de bestelling, zal de bestelling zo spoedig mogelijk verwerkt worden door Serena Flooring

Zolang de Klant voormeld  het volledige bedrag van de bestelling niet heeft betaald, kan er geen afhaling of levering plaatsvinden. Indien de Klant het voorschot betaald heeft, maar het resterende saldo niet kan of wil betalen bij levering, zal de leveringskost aangerekend worden, ongeacht de plaats van levering en ongeacht de waarde van de bestelling.

Indien de Klant de bestelling niet tijdig betaalt, behoudt Serena Flooring zich het recht voor om de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dit laatste geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 40% van de nog te betalen bedragen, onverminderd het recht van Serena Flooring om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat de niet-betaling van de Klant met zich meebrengt voor Serena Flooring.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Indien de goederen niet voorradig zijn, bedraagt de gemiddelde levertermijn 14 kalenderdagen nadat de Klant zijn bestelling heeft betaald. Serena Flooring zal de klant steeds contacteren voor een stand van zaken ivm de levering en/of beschikbaarheid.

 De leveringstermijn is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Serena Flooring  t.o.v. de Klant. Termijnoverschrijding kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Serena Flooring en de Klant. Serena Flooring kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.

Levering van de goederen (exclusief pakketten onderhoudsproducten) gebeurt na onderling contact tussen Serena Flooring en de Klant.
 

Indien de levering van de goederen niet mogelijk is zonder fout van Serena Flooring, dan dient er een nieuwe afspraak te worden gemaakt. Serena Flooring zal de werkelijke transportkosten met betrekking tot de extra levering doorrekenen aan de Klant. Mogelijke redenen (louter exemplatief) die levering onmogelijk maken zijn: een door de Klant foutief opgegeven adres, de niet betaling van het saldo bedrag bij levering  en afwezigheid van de Klant of een door hem aangestelde.

U kan Uw bestelling steeds in onze winkels afhalen tijdens de openingsuren van de showroom www.serena.be/contact of na afspraak buiten de openingsuren.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie en Nederland.(behalve Waddeneilanden)

De levering gebeurt door eigen of extern vervoer.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Serena Flooring.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Serena Flooring was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Serena Flooring.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Serena Flooring te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Serena Flooring.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Serena Flooring , Brechtsebaan 36/1 -2900 Schoten tel +32 36447473 email info@serena.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Serena Flooring heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Serena Flooring , Brechtsebaan 36/1 -2900 Schoten De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Serena Flooring zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die compleet, onbeschadigd en in ongeopende verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Serena Flooring alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Serena Flooring op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Serena Flooring wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Serena Flooring geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Serena Flooring betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Serena Flooring zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Serena Flooring is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 6447473, via e-mail op info@serena.be of per post op het volgende adres Brechtsebaan 36 / 1 – 2900 Schoten. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Serena Flooring beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Serena Flooring zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Serena Flooring respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Serena Flooring heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 Serena Flooring houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@serena.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Serena Flooring om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Serena Flooring Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Serena Flooring heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Serena Flooring heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.